Former Consul General

 

Name
Tenure
Lt.Gen.DamanShumsherJBRana Lt. Gen. Daman Shamsher  J. B. Rana 1948-1955
 MrDharmaNarayanPradhan Dharma Narayan Pradhan 1955 (Feb-Sep)
 SalyaniRajaJitendraBahadurShah Salyani Raja Jitendra Bahadur Shah 1955-1961
 MajorGenGahendraShumsherThapa Maj. Gen.Gahendra Shumsher Thapa 1961-1967
 MajGenPahalSinghLama Maj.Gen. Pahal Singh Lama 1967-1971
 MrRomBahadurThapa Rom Bahadur Thapa 1971-1975
 MrMadhavRajBhandari Madhav Raj Bhandari 1975-1979
 DrMadhusudanLohani Madhusudhan Lohani 1979-1982
 MrDurgaPrasadPanday Durga Prakash Pandey 1982-1987
 MrRomBahadurKC Ram Bahadur K.C. 1987-1992
 ProfMohanPrasadUpadhyay Prof.M. P. Upadhyaya 1993-1995
 MrSunilPoudyal Sunil Poudyal 1995-1996
 MrDeepBasnyat Deep Basnyat 1996-1998
 MrBhojRajGhimire Mr. Bhoj Raj Ghimire 1998-2001
 MrYubaRajBhusal Mr. Yuba Raj Bhusal 2001-
 DrGovindPrasadKusum Dr. Govinda Prasad Kusum 2004-2007
 MrSureshManShrestha Mr. Suresh Man Shrestha 2007-2011
 chandra-kr-ghimire Mr. Chandra Kumar Ghimiri 2012-2015