Former Consul General

S.No.
Names of Former Consul Generals
Tenure
1 Lt. Gen. Daman Shamsher  J. B. Rana 1948-1955
2 Dharma Narayan Pradhan 1955 (Feb-Sep)
3 Salyani Raja Jitendra Bahadur Shah 1955-1961
4 Maj. Gen.Gahendra Shumsher Thapa 1961-1967
5 Maj.Gen. Pahal Singh Lama 1967-1971
6 Rom Bahadur Thapa 1971-1975
7 Madhav Raj Bhandari 1975-1979
8 Madhusudhan Lohani 1979-1982
9 Durga Prakash Pandey 1982-1987
10 Ram Bahadur K.C. 1987-1992
11 Prof.M. P. Upadhyaya 1993-1995
12 Sunil Poudyal 1995-1996
13 Deep Basnyat 1996-1998
14 Mr. Bhoj Raj Ghimire 1998-2001
15 Mr. Yuba Raj Bhusal 2001-
16 Dr. Govinda Prasad Kusum 2004-2007
17 Mr. Suresh Man Shrestha 2007-2011
18 Mr. Chandra Kumar Ghimiri 2012-2015
18 Mr. Ek Narayan Aryal 2016-2020